« Tagasi

Linnamäe paisjärve memorandom

Mis saab Linnamäe järvest?

MEMORANDUM

Täna toimus Jõelähtme valla Kostivere kultuurimõisas esinduslik konverents „Mis saab Linnamäe järvest?", kus osales poolsada inimest; valdkonna eksperdid, riigi ja omavalitsuse esindajad, ametnikud, poliitikud, kogukonna ja kolmanda sektori ning Eesti Energia esindajad.   

 

Tegemist on olulise turismi- ja puhkesihtkohaga, mis on vaatamisväärsusena võrdne Jägala joaga. Erinevaid osapooli kaasanud konverentsil arutati Linnamäe paisjärve tuleviku üle. Konverentsi eesmärgiks oli luua eeldus kaalutletud otsuste tegemiseks piirkonna arengute üle otsustamisel. Linnamäe paisjärve näol on tegemist olulise avaliku huviga objekti ja piirkonnaga, kus erinevad avalikud huvid omavahel põkkuvad. Ühelt poolt muinsuskaitsealuse objekti ning väljakujunenud loodus- ja elukeskkonna säilimise huvi, teisalt lõhejõe avamise huvi, mis on eelmistega vastuolus.

 

ÜMARLAUAL OSALEJAD LEIDSID, ET:

1. Linnamäe hüdroelektrijaama kompleksil on suur avalik huvi, mis väljendub tema kultuurilises ja ajaloolises väärtuses.
Tänavu aprillis 93. aastapäeva tähistav Linnamäe hüdroelektrijaam koos paisuga ja 1924. aastal ehitatud kalatrepiga on Eestis unikaalne hüdrotehniline ehitis ning põnev ajalooline rajatis. Samal aastal kauneimaks tööstusehitiseks tunnistatud Linnamäe hüdroelektrijaam on registreeritud pärandkultuuriobjektina, mille eesmärgiks on lisaks muudele aspektidele ka tehnika- ja loodusmälestiste ühtse toimimise, säilitamise ja kaitse tagamine. Kaitsealune Linnamägi on lisaks väärtuslik ajalooline koht, kus asub Eesti suurim muistne linnus, mis on võrreldav vaid Varbola maalinnaga.

Linnamäe hüdroelektrijaama pais on 21.detsembril 2016 EV kultuuriministri käskkirjaga nr 180 arvatud kultuurimälestiseks ja võetud tehnikamälestisena riikliku kaitse alla.

 

2. Jägala jõel on lõhejõena Eestis oluline potentsiaal, tegemist on olulise avaliku huviga. Jägala jõgi on keskkonnaministri 15.06.2004 määrusega nr 73 määratud Eesti lõhejõgede nimistusse alates suudmest kuni Jägala joani, kus on vajalik kaladele hea elukeskkonna loomine. Ainus meede, mis aitaks lõheliste elu- ja kudemistingimusi Jägala jõel tõhusalt parandada, on tammi avamine, paisjärve likvideerimine ja loodusliku jõe taastamine. Paisu alla laskmisel ei teki Jägala jõel kohe lõhedele sobivaid tingimusi kudemiseks ja elamiseks, selleks on vaja ümber ehitada kogu olemasoleva paisjärve esine ja alune jõe põhi, et rajada uued kalade kudemiseks sobivad koelmud.

 

3. Enne Linnamäe paisjärve saatuse osas otsuse tegemist tuleb põhjalikult uurida paisjärve likvideerimise mõju, sh mõju nii loodus kui ka inimeste elukeskkonnale.
Täna ei ole piisavalt uuritud, mis mõju toob kaasa tammi avamine ja väljakujunenud looduskeskkonna muutmine seal elavatele ja toituvatele liikidele, seda piirkonda külastatavatele ja seal elavatele inimestele. Kuna paisjärv on Jägala jõel asunud 93 aastat, siis on see muutunud sealse loodus- ja elukeskkonna lahutamatuks osaks, mille likvideerimine võib mõjutada negatiivselt kõiki teisi, kelle jaoks on Linnamäe paisjärv muutunud elu lahutamatuks osaks.

4. Eesti keskkonnaõigus nõuab selliste otsuste tegemisel põhjalike uuringute teostamist ning igakülgset keskkonnamõjude kaalumist. Arvestama peab nii looduse ja kaladega, kuid ka keskkonna ja inimeste huvidega laiemalt. Kalade läbipääsu tagamise eesmärgiks on veekogu hea seisundi saavutamine, kuid arvestamata ei tohi jätta ka muid olulisi aspekte. Paisu avamise mõju tuleb hinnata laiemalt ning tuleb otsida ja leida tasakaal inimese ja keskkonna vahel.

Ümarlaual osalenud jõudsid üksmeelele – selleks, et jõuda õige otsuseni, tuleb otsustajal vastavalt kehtivatele õigusaktidele kaaluda kõiki asjas sisulist tähtust omavaid asjaolusid ja avalikke huve, teha osapooltega sisulist koostööd ja arvestada kõikide osapooltega. Tuleb otsida ka alternatiivseid ja innovaatilisi lahendusi vastuolude kõrvaldamiseks.

Kõik osapooled soovivad ausat, avatud ja läbipaistvat menetlust.

 

Lisainfo:

Andrus Umboja

Vallavanem

Tel. 515 0007

 

Teate edastas:

Merike Metstak

Jõelähtme vallavalitsus

Avalike suhete juht

Tel. 527 8870