13.03.19

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" I taotlusvoor

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas"

Projekti number 2014-2020.2.05.18-0148

Projekti periood 01.08.2018-31.07.2019

Projekti maksumus kokku on 18 744 eurot, millest ERF toetus on 15 932,40 eurot ja Jõelähtme Vallavalituse omaosalus kuni 2 811,60 eurot.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Projekti tulemusena on kohandatud 3 tööealise puudega inimese eluase
erivajadustele vastavaks ning loodud paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused.

 

 

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" 

 

Projekt "Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas"

Projekti number: 2014-2020.2.02.16-0028

Projekti periood: 01.02.2017-31.01.2019

Projekti maksumus kokku: 288 700 eurot, millest ESF toetus on 222 175 eurot.

 

Projekti eesmärk on tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise Jõelähtme, Kose ja Kuusalu vallas. Projekti raames osutatakse kahe aasta vältel tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust piirkonnas kuuekümnele tööealisele abivajajale.

 

Projekti tulemusel:

  • on tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust osutatud vähemalt 60le kliendile;
  • teenus on aidanud tööl püsida või tööle asuda vähemalt 24 kliendil;
  • piirkonnas on välja arendatud tööealisele erivajadusega inimesele suunatud tugiisku ja isikliku abistaja teenus;
  • piirkonnas on tekkinud tugev võrgustik tugiisikutest ja isiklikest abistajatest, kes vajadusel tegutsevad ka vallapiire ületavalt;
  • on ühtlustatud isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse pakkumise korrad osalevates omavalitsustes;
  • on omandatud kogemus teenuste omavahelisel integreerimisel.

 

 

Toimetaja: KALEV ALGO