29.05.18

Jõelähtme vallas koordineerib noorsootööd haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakond, kus on ametis noorsootöö- ja spordispetsialist, kelle ülesandeks on tegeleda kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide, noorte spordi- ja huvitegevuse toetuste eraldamisega ning alates 1. jaanuarist 2017 ka noorsootöötajate ja noortekeskuste töö koordineerimisega. Jõelähtme vallas on noortekeskused Lool ja Kostiveres, mis lähtuvad avatud noorsootöö põhimõtetest. Noortekeskustes pakutakse igapäevaselt noortele arendavaid vaba aja tegevusi, noorteinfot, toetatakse noortealgatusi, korraldatakse põnevaid üritusi ja väljasõite ning sisustatakse noorte koolivaheaegasid.

Jõelähtme vallas on huviharidust andvaks asutuseks munitsipaalhuvikool Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, mis töötab Eesti Haridus- ja Infosüsteemis kinnitatud õppekavade alusel. Huvikoolis tegutseb muusika- ja kunstiosakond, mille keskus asub Lool, ning filiaalid Kostivere ja Neeme koolis.

2016. aastal alustas oma tegevust Jõelähtme valla noortevolikogu eesmärgiga arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Suvisel koolivaheajal viiakse koostöös noortekeskustega läbi töömalevad, mille eesmärk on anda noortele teadmisi ja praktilisi kogemusi tööturule sisenemiseks (tööõiguse ja tööohutuse alane koolitus, lepingute sõlmimine, töödistsipliin jne). Samuti saab töömalevast meeskonna- ja tööoskusi, isiklikku eduelamust, edendada füüsilist tervist, arendada loovust,
laiendada silmaringi ja kohata uusi tutvusi.

Noorsootöö seadus

Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava 2017-2022

 

Toimetaja: KALEV ALGO