31.08.14

Maapõu on pealispinna alune maakoore osa, mida inimene kasutab seal asuvate maavarade ammutamiseks, allmaaehitiste rajamiseks ja uurimistööks.

Maapõuega seotud uurimistöö objektiks on muld ja maavarad, nende kasutamine ja kaitse. Seda valdkonda reguleeribMaapõueseadus koos sellest lähtuvate alama astme õigusaktidega ning suunab Säästva arengu seadus.

Maavarade säästva kasutamise poliitika kujundamist ja elluviimist juhib ja koordineerib Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse- ja tehnoloogia osakond.

Koostöös maakonna keskkonnateenistusega koostab osakond riigieelarvetulude maapõue osa, kavandab maavaradega seotud tulud ja jälgib nende laekumist, valmistab ette rahanduministri kinnitatava kulude nomenklatuuri alusel riigieelarve maapõuega seotud kulude osa ja ellarve projekti geoloogiliste uuringutega seotud tööde osa koos selgituste ja arvestustega ning korraldab kinnitatud eelarve kohast kulude sihtotstarbelist ja säästlikku rahastamist.

Kahtlemata on üks tuntumaid ja viimastel aastatel enim avalikkuse tähelepanu pälvinud maavarasid põlevkivi. Põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel suurema selguse loomiseks otsustati Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel koostada Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava aastateks 2007-2015.

Teine atraktiivne maavara on turvas. 1. jaanuarist 2006 kehtivad turba aastased kasutusmäärad maakondade kaupa.

Populaarsed on ka täiesti tavalisena tunduvad maavarad, nagu liiv, kruus ja lubjakivi, mille kaevandamise soove on Harjumaal, eriti Tallinna lähiümbruses aina juurde tulnud.

Nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu

Toimetaja: KALEV ALGO