6.02.14

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

 

Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Jõelähtme Vallavalitsuses ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

 

NB!Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Jõelähtme Vallavalitsuse veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda Jõelähtme Vallavalitsus (välislingid).

 

Jõelähtme Vallavalitsuse veebilehe külastamine

 

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga),
  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

 

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse.

 

Jõelähtme Vallavalitsusele ja Jõelähtme Vallavolikogule arutamiseks ja otsustamiseks esitatavad dokumendid

 

Isikuandmeid sisaldab korraldus, millega reguleeritakse konkreetse isiku õigusi või kohustusi (näiteks korraldus toetuse eraldamiseks, hooldaja määramiseks).

 

Kui tegemist on korraldusega, mis sisaldab isikuandmeid, sisalduvad isikuandmed üldjuhul ka selle korralduse alusdokumentides.

 

Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus edastatakse teadmiseks isikule, keda korraldus puudutab.

 

Dokumendiregistris kuvatakse korralduse registriandmed. Korraldustele dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata. Isikuandmeid võib erandjuhul sisaldada ka muu Jõelähtme Vallavalitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatav dokument (näiteks eelnõu juurde kuuluv seletuskiri ja vajadusel muud otsustamiseks vajalikud dokumendid).

 

Kui vallavalitsusele esitatud dokument sisaldab isikuandmeid, millele avaliku juurdepääsu võimaldamine ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestab vallakantselei sellele juurdepääsupiirangu. Vallavalitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatud dokumentidele, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, võimaldatakse juurdepääs vallavalitsuse liikmetele ja vallavalitsuse ametnikele, kes on seotud antud küsimuste lahendamisega ja õigusaktide ettevalmistamisega.

 

Ametnikud edastavad vallavalitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavad dokumendid vallavalitsuse infosüsteemi WebDesktop kaudu.

 

Vallavalitsusse saabunud dokumendid registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris. Isikuandmeid sisaldavatele alusdokumentidele, ka juhul, kui need ei ole juurdepääsupiiranguga, dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, väljastatakse see teabenõude korral.

 

Rahvusarhiiv on hinnanud kohaliku omavalitsuse õigusaktid, majapidamiste arvestuse dokumendid arhiiviväärtusega dokumentideks. Selliseid dokumente säilitatakse alatiselt ning need kuuluvad üleandmisele Rahvusarhiivi. Kui dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang, ei võimalda Rahvusarhiiv sellele juurdepääsu kuni avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud piirangu tähtaja lõpuni. (https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010 Eelnev viide avaneb uues aknas)

 

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

 

Isikuandmeid (näiteks nimi ja kontaktandmed, isikuga seotud probleemi kirjeldamine vms) sisaldavad kõik füüsiliste isikute esitatud selgitustaotlused, märgukirjad ja teabenõuded (pöördumised). Samuti võib isikuandmeid sisaldada muult asutuselt saabunud kiri (näiteks koopia vastusest isiku pöördumisele).

 

Isikuandmed on vajalikud kirjale vastamiseks või pädevale asutusele edastamiseks.

 

Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastamiseks vastavale asutusele. Kirja edastamisest teavitatakse saatjat.

 

Kiri registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris. Füüsilise isiku pöördumisele selles sisalduvate isikuandmete tõttu dokumendiregistri kaudu üldjuhul avalikku juurdepääsu ei võimaldata. Dokumendiregistris kuvatakse pöördumise registriandmed, sealhulgas saatja nimi, kuid tundlikuma sisuga dokumendi pealkiri näidatakse üksnes dokumendi liigina (avaldus, teabenõue, vaie). Kui pöördumises on märgitud, et tegemist on avaliku kirjaga, avalikustatakse see dokumendiregistris koos saatja nimega.

 

Isiku pöördumine, milles soovitakse selgitusi riigi või kohaliku omavalitsuse tegevuse kohta või õigusakti sisu kohta, ei ole juurdepääsupiiranguga ja see väljastatakse teabenõude korral. Isiku kontaktandmeid ei väljastata.

 

Kui kiri sisaldab teavet, mis võib kahjustada oluliselt isiku eraelu puutumatust (näiteks isikuga seotud probleemi kirjeldamine) või muid andmeid, millele juurdepääsu võimaldamine ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

 

Vallavalitsusele adresseeritud pöördumised säilitatakse 5 aastat nende vallavalitsusse saabumisest, misjärel dokumendid hävitatakse.

 

Kandideerimisega seotud dokumendid

 

Isikuandmeid sisaldavad kõik kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks avaldus koos juurdekuuluvate dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga, avalikest allikatest kandidaadi kohta kogutav teave).  

 

Kandideerimisega seotud kirjavahetus registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris. Dokumendiregistris kuvatakse dokumentide registriandmed ja kandidaadi nimi, dokumentidele dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata. Kõik isiku kandideerimisega seotud dokumendid on juurdepääsupiiranguga. Avalikustamisele ei kuulu ka teave inimese osalemise kohta konkursil. Teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.

 

Vallavalitsuses võimaldatakse kandideerija dokumentidele juurdepääs ametnikele ja isikutele, kes on seotud konkursi otsustusprotsessiga.

 

Kandideerijate avaldused koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse 5 aastat konkursi lõppemisest.

 

Isikuandmete edastamine teisele asutusele ja isikule

 

Peale eelpool nimetatud juhtude võib piiratud juurdepääsuga isikuandmeid edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

 

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

 

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Kui isikuandmed ei ole avalikustatud veebilehel, on võimalik esitada andmete saamiseks taotlus. Võimalusel väljastatakse andmed taotleja soovitud viisil viie tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peab vallavalitsus veenduma taotleja isikusamasuses. Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

 

Taotlus jäetakse rahuldamata, kui selle rahuldamine võib

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

 

Igaühel  on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

 

Vallavalitsuse toimingute peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse.

Toimetaja: KALEV ALGO