Mõisa tee 3 kinnistu

Vajuta siia, et lähemalt lugeda!

 

24.08.2017 korraldusega nr  721 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Jägala küla, Mõisa tee 3 kinnistu võõrandamiseks alljärgnevatel tingimustel:

1.      Võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras: Harju maakonnas, aadressil Jõelähtme vald, Jägala küla, Mõisa tee 3 asuv kinnisasi, milleks on 4708 m² suuruse pindalaga 100 % elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille katastriüksuse tunnus on 24505:002:0023 (edaspidi: kinnistu).

2.      Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks kinnitada 30 000 (kolmkümmend  tuhat) eurot.

3.      Enampakkumise kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

4.      Määrata enampakkumise kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks 02.10.2017 kell 16:45, pakkumiste avamise ajaks 03.10.2017 kell 10:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

5.      Hiljemalt kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkeks peab kinnistu ostu-müügi hind olema laekunud.

6.      Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad ning otseliinis sugulased ja maksuvõlglased ja isikud kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

7.      Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimiseni.

8.      Enampakkumise tulemuste kinnitamise osas teeb Jõelähtme Vallavalitsus otsuse pakkumiste esitamise tähtajast kümne (10) tööpäeva jooksul.

9.      Kinnistu ostu-müügi ja omandiõiguse üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Jõelähtme Vallavalitsuse poolt.

10.  Enampakkumise raames esitatava kinnistu ostupakkumise tagatisraha suuruseks määrata 600 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10002018905004 SEB Pangas või arveldusarvele nr EE432200221012002639 Swedbank´is või arveldusarvele nr EE391700017003270406 Nordea Pangas hiljemalt 29.09.2017. Enampakkumisel osalejale, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha enampakkumise tulemuste kinnitamisest kolme (3) tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitnud osalejale tagatisraha ei tagastata ning see arvestatakse ettemaksuna tasumisele kuuluva kinnistu ostu-müügi hinna sisse.

11.  Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest ühe (1) kuu jooksul kinnistu ostu-müügi lepingut või ei ole tasunud punkti 5 kohaselt kinnistu ostu-müügi hinda, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.

12.  Kirjaliku enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.

13.  Kinnistu enampakkumisel esitatud kinnistu ostuhinna pakkumine peab olema esitatud eurodes.

14.  Kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimise kulud, sh. notari tasud ja riigilõivu, tasub täies ulatuses kinnistu ostja.

15.  Kinnistu antakse kinnistu ostjale üle kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimisega.

16.  Kinnistu avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab osaleja esitama Jõelähtme Vallavalitsusele paberkandjal nummerdatult ja allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

16.1.          avaldus enampakkumisel osalemiseks;

16.2.          nõusolek kinnistu ostmiseks käesolevas korralduses toodud tingimustel;

16.3.          enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

16.4.          juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnistu pakkumishinna suuruse kohta;

16.5.          juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;

16.6.          kinnistu ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;

16.7.          pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;

16.8.          koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

16.9.          kinnistu ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Kinnistu enampakkumine" Mitte avada enne 03.10.2017 kell 10:00".

 

Jõeääre tee kinnistud

Vajuta siia, et lähemalt lugeda!

 

24.08.2017 korraldusega nr  kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Loo alevik, Jõeääre tee 4, Jõeääre tee 6, Jõeääre tee 40 ka Jõeääre tee 42 kinnistute võõrandamiseks alljärgnevatel tingimustel:

1.      Võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras:

1.1.   Harju maakonnas, aadressil Jõelähtme vald, Loo alevik, Jõeääre tee 4 asuv kinnisasi, milleks on 1362 m2 suuruse pindalaga, 100 % elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille katastriüksuse tunnus on 24501:001:0811 (edaspidi: kinnistu I) vastavalt lisale 1. Kinnistu I avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks kinnitada 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot;

1.2.   Harju maakonnas, aadressil Jõelähtme vald, Loo alevik, Jõeääre tee 6 asuv kinnisasi, milleks on 1382 m² suuruse pindalaga, 100 % elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille katastriüksuse tunnus on 24501:001:0812 (edaspidi: kinnistu II) vastavalt lisale 2. Kinnistu II avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks kinnitada 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot;

1.3.   Harju maakonnas, aadressil Jõelähtme vald, Loo alevik, Jõeääre tee 42 asuv kinnisasi, milleks on 1978 m² suuruse pindalaga, 100 % elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille katastriüksuse tunnus on 24501:001:0827 (edaspidi: kinnistu III) vastavalt lisale 3. Kinnistu III avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks kinnitada 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot;

1.4.   Harju maakonnas, aadressil Jõelähtme vald, Loo alevik, Jõeääre tee 40 asuv kinnisasi, milleks on 1488 m² suuruse pindalaga 100 %, elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille katastriüksuse tunnus on 24501:001:0828 (edaspidi: kinnistu IV) vastavalt lisale 4. Kinnistu IV avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise ostu-müügi alghinnaks kinnitada 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot.

2.      Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

3.      Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks määrata 06.11.2017 kell 12:45, pakkumiste avamise ajaks 07.11.2017 kell 10:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

4.      Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad ning otseliinis sugulased ja maksuvõlglased ja isikud kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

5.      Hiljemalt kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkeks peab kinnistu ostu-müügi hind olema laekunud.

6.      Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumiste tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimiseni.

7.      Kinnistute enampakkumise tulemuste kinnitamise osas teeb Jõelähtme Vallavalitsus otsuse pakkumiste esitamise tähtajast kümne (10) tööpäeva jooksul.

8.      Kinnistu ostu-müügi ja omandiõiguse üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Jõelähtme Vallavalitsuse poolt.

9.      Punktis 1.1-1.4 nimetatud iga kinnistu enampakkumise raames esitatava ostupakkumise tagatisraha suuruseks määrata 800 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda Jõelähtme Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10002018905004 SEB Pangas või arveldusarvele nr EE432200221012002639 Swedbank´is või arveldusarvele nr EE391700017003270406 Nordea Pangas hiljemalt 03.11.2017. Enampakkumisel osalejale, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha enampakkumise tulemuste kinnitamisest kolme (3) tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitnud osalejale tagatisraha ei tagastata ning see arvestatakse ettemaksuna tasumisele kuuluva kinnistu ostu-müügi hinna sisse.

10.  Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest ühe (1) kuu jooksul kinnistu ostu-müügi lepingut või ei ole tasunud punkti 5 kohaselt kinnistu ostu-müügi hinda, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.

11.  Kirjalik enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.

12.  Kinnistu enampakkumisel esitatud kinnistu ostuhinna pakkumine peab olema esitatud eurodes.

13.  Kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimise kulud, sh. notari tasud ja riigilõivu, tasub täies ulatuses kinnistu ostja.

14.  Kinnistu antakse kinnistu ostjale üle kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimisega.

15.  Kinnistu avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab osaleja esitama Jõelähtme Vallavalitsusele paberkandjal nummerdatult ja allakirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

15.1.          avaldus enampakkumisel osalemiseks;

15.2.          nõusolek kinnistu ostmiseks käesolevas korralduses toodud tingimustel;

15.3.          enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

15.4.          juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnistu pakkumishinna suuruse kohta;

15.5.          juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;

15.6.          kinnistu ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;

15.7.          pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;

15.8.          koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

15.9.          kinnistu ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga (vastavalt ostetavale kinnisasjale) - "Enampakkumine (soovitud kinnistu nimi)". Mitte avada enne 07.11.2017 kell 10:00".

 

Saha tee 11 üürileandmise enampakkumine

Vajuta siia, et lähemalt lugeda!

 

Jõelähtme Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise teel Loo alevikus Saha tee 11 asuva hoone I korrusel asuva üüripinna (ruumid nr 1099 pinnaga 2,1 m2, nr 1100 pinnaga 12,2 m2, nr 1101 pinnaga 4,1 m2, nr 1102 pinnaga 2,8 m2, nr 1103 pinnaga 5,3 m2, nr 1104 pinnaga 19,4 m2, nr 1105 pinnaga 10,5 m2, nr 1106 pinnaga 3,2 m2, nr 1107 pinnaga 17,6 m2, nr 1108 pinnaga 8,6 m2, nr 1109 pinnaga 8,1 m2, nr 1110 pinnaga 1,8 m2 ja nr 1111 pinnaga 1,2 m2) üldpinnaga kokku 96,9 m2 järgmistel tingimustel:

1. enampakkumise objektiks on punktis 1 toodud 96,9 m2 suuruse üldpinnaga üüripinna ühe (1) ruutmeetri üür ühes (1) kuus;

2. üüripinna kasutamine äri -ja/või kontoriruumide pidamiseks;

3. üüripinna üürileping sõlmitakse viieks (5) aastaks;

4. üüripinna üüri alghind on kaks (2) eurot/m2 kohta kuus;

5. üüripinna üüri suurendatakse perioodiliselt vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

6. üürnik tasub igakuiselt üüripinnaga seotud kõrvalkulud (tarbitavad kommunaalteenused ja üüripinna kasutamisega seonduva territooriumi hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate ruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üüripinna suurusele;

7. üürnikul on üüripinna kindlustuskohustus;

8. kui üürniku poolt üüripinna kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik omal kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

9. üürnikul on omal kulul üüripinna hooldus-ja remondikohustus;

10. üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva üüripinna parendamiseks tehtavaid üürileandjaga kooskõlastamata kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist sellistest parendustest tingitud üüriruumide väärtuse võimaliku suurenemise eest;

11. üüripinna allkasutusse andmine ilma üürileandja eelneva nõusolekuta on keelatud.

 

Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 21.09.2017 kell 16.45, pakkumiste avamise ajaks 22.09.2017 kell 10:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa. Enampakkumise kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa.

 

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad ning otseliinis sugulased ja maksuvõlglased ja isikud kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

 

Enampakkumisel osaleja on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumiste tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni üürilepingu sõlmimiseni.

 

Enampakkumise tulemuste kinnitamise osas teeb Jõelähtme Vallavalitsus otsuse pakkumiste esitamise tähtajast kümne (10) tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse üürileping ühe (1) kuu jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Üürileping sõlmitakse vastavalt Jõelähtme Vallavalitsuse 11.10.2006 määrusega nr 19 „Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" kinnitatud äriruumi üürilepingu vormile ja tingimustele.

 

Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi enampakkumise tulemuste kinnitamisest ühe (1) kuu jooksul üürilepingut tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

Nõuded kirjalikul enampakkumisel esitatavale pakkumusele:

 

1. Üürihinna pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles;

2. Üürihinna pakkumine peab olema esitatud eurodes;

3. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud märgusõnaga "Üürikonkurss" ja kirjega „Mitte avada enne: 22.09.2017 kell 10:00";

4. Pakkumine peab olema esitatud paberkandjal, iga leht eraldi nummerdatult ja allkirjastatult, ning sisaldama alljärgnevaid andmeid ja dokumente:

-            nõusolekut üüripinna üürimiseks käesolevas korralduses ja Jõelähtme Vallavalitsuse 11.10.2006 määrusega nr 19 „Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" kinnitatud äriruumi üürilepingus sätestatud tingimustel;

-            enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed või juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

-            juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja pakutud üürihinna suuruse kohta;

-            juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;

-            pakutav üürihind eurodes ühe (1) üüripinna ruutmeetri kohta ühes (1) kalendrikuus (eur/m2/kuu) ja kokku kogu üüripinna (96,9 m2) üürihind kalendrikuus (eur/kuu) sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud üürihinna summat;

-            pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri.