Alaealiste komisjon:

·         koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd;

·         arutab alaealiste poolt toime pandud õigusrikkumisi ning rakendab seaduses ettenähtud           mõjutusvahendeid.

Alaealiste komisjoni poole võivad vormikohase taotlusega pöörduda alaealise seaduslik esindaja, kooli esindaja, politseiametnik, lastekaitse- ja sotsiaalametnik, kohtunik, prokurör ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnik.

 

Taotlusele lisatakse alaealise iseloomustus, sotsiaaltöötaja arvamus pere kohta, võimalusel muu iseloomustav materjal ja andmed erinevate rakendatud meetmete kohta. Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavaks tegemisel.

 

Alaealise mõjutusvahendite seadus